Camins públics i oberts

Aquest diari neix amb l'objectiu de donar a coneixer la problemàtica dels camins que tenen problemes de pas, sia per les males intencions d'alguns veins, que s'els volen fer seus, sia per la deixadesa municipal, que ho permet. Podeu contacta-nos a l'adreça publics.i.oberts@gmail.com

Camins públics i oberts

camins | 13 Febrer, 2021 13:20 |

PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS

 

COMUNICAT SOBRE LA SOL·LICITUD DE RETIRADA DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PORN DE LA SERRA DE TRAMUNTANA

 

La PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS de Pollença ha registrat un escrit a la Conselleria de Medi Ambient i Territori per l’acte d’iniciar el procediment de modificació puntual del Pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana, aprovat pel Decret 19/2007, de 16 de març, per considerar que aquest procediment de modificació puntual, pel que fa referència al terme municipal de Pollença i a la servitud d’accés públic a Cala Castell contemplada al PGOU de Pollença, no obeeix a cap criteri legal contemplat a la normativa del mateix PORN ni a les disposicions de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).

El motiu principal de tot quest embolic té el seu origen en una pericial errònia que el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears va adoptar com a correcta, i és a partir d’aquesta falsedat que s’ha desenvolupat tot el llarg procediment judicial que ha comportat, per ara, als procediments de la supressió de la servitud del PGOU i a la modificació puntual del PORN de la Serra de Tramuntana per tal de poder fer possible la servitud.

Aquesta pericial concloïa que “El camino de acceso a la platja de Es Castell según la pericial emitida por el Ingeniero Técnico Agrícola Sr. Vidal (folio 322 de los autos) discurre 65 metros por Zona de exclusión ubicados todos ellos en su tramo final. Y hay un total de 2.864 m de longitud a lo largo de su total recurrido, repartidos en distintos tramos, que invaden zona de Uso limitado. Toda la zona limítrofe con la ribera del mar es Zona de Exclusión de forma que no es posible acceder al mar si no es cruzando esa zona.”

 (Segueix)

SOBRE L’ORDRE JUDICIAL D’ADAPTAR EL PGOU AL PORN DE LA SERRA DE TRAMUNTANA

camins | 07 Juny, 2020 10:12 |

Encara que no podem compartir els fonaments jurídics de l’Aute de 29 de maig emès per la sala de lo contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears referent a ordenar que el Ple municipal acordi l’aprovació inicial de la modificació del PGOU per a adaptar-lo al PORN, també s’ha de valorar positivament aquesta decisió per quan en la tramitació del procediment s’haurà de substanciar mitjançant els informes urbanístics, mediambientals i jurídics escaients com se pot adaptar el PGOU i la servitud de pas d’accés públic a la mar en ell establerta per la sentència del Tribunal Suprem del 18 d’octubre de 2001, també avalada per la sentència de la Sala Civil del Tribunal Suprem de 27 de febrer de 2015.


Imprescriptibilitat de la servitud de pas o d’accés a la mar


La sentencia del Tribunal Suprem de 27 de febrer és molt clara i taxativa sobre l’existència de l’establiment de la servitud de pas al PGOU. En el punt 2 del fonament de dret Segon diu: “La sentencia de instancia declara expresamente probado la aplicación del artículo 28 de la ley de costas y carece de sentido el problema de la falta de prueba.”. En el punt 3 del fonament de dret Segon també es diu que: “(...) No puede olvidarse que el Ayuntamiento demandado no ejercitó, en reconvención, la acción confesoria de servidumbre, simplemente se opuso a la acción negatoria ejercitada de contrario, por la ahora recurrente. Y se opuso, desde el principio alegando la aplicación del artículo 28 de la ley de costas.”

Per a major claredat, també cal citar de la mateixa sentència part del punt 2 del fonament de dret Tercer que diu: “(...) , no se trata de una servidumbre como la contempla el Código civil como derecho real en cosa ajena, sino que es una limitación a la propiedad, entendida ésta como función social delimitadora del contenido, que no precisa titulo alguno, ni una previa expropiación, sino meramente una declaración de su existencia "para asegurar el uso público marítimo-terrestre", como dice el artículo 28.2 de la citada ley de costas, existencia, como añade esta norma, como "previsión de suficientes accesos al mar".


Per tant, queda acreditat pel Tribunal Suprem que hi ha establerta al PGOU una servitud de pas o d’accés a la mar però sense que l’Ajuntament de Pollença hagi exercitat l’acció confessòria de servitud, és a dir, que no l’ha feta efectiva mitjançant l’expropiació dels terrenys per allà on transcorre el camí de Cala Castell.

Arribats en aquesta situació s’ha d’esmentar el que determina l’article 21 de la Llei de costes en l’apartat 1 sobre les limitacions a la propietat i les servituds: “(...), los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre estarán sujetos a las limitaciones y servidumbres que se determinan en el presente título, prevaleciendo sobre la interposición de cualquier acción. Las servidumbres serán imprescriptibles en todo caso.

Així doncs, ens trobam davant una PRIMERA CONCLUSIÓ: Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Pollença que votin la supressió de la servitud de pas o d’accés a la mar establerta al PGOU ferien un acte contrari a la Llei.


 (Segueix)

Una gran oportunitat que cal aprofitar.

camins | 11 Abril, 2018 11:01 |

Comunicat sobre la l’Auto del TSJIB referent a l’adaptació del PGOU al PORN de la Serra en el Camí de Cala Castell.

 

Davant el recent Auto del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears no podem més que felicitar-nos per quan dona instruccions precises i concretes a l’Ajuntament de Pollença perquè tramiti amb celeritat la modificació puntual del Pla General d’Urbanisme per tal d’adaptar-se a les determinacions del PORN de la Serra de Tramontana en els espais de territori per on transcorren els camins de Cala Castell i Castell del Rei, objecte de la servitud de pas contemplada en el PGOU de Pollença, ja avalada per varies sentències del Tribunal Suprem.


Si bé per a complir el recent auto derivat pel compliment de la sentència del TS del 24 d’abril de 2017 s’han de fer tota una sèrie de tràmits de planejament urbanístic i de repercussions ambientals actualment establerts per la Llei 2/2014, d’ordenació i ús del sòl (Lous), també cal tenir en compta que tots aquets tràmits i estudis pertinents ho són més de caràcter formal que de substància sobre la servitud de pas establerta i regulada pel Pgou i la Llei de Costes.


Amb aquesta modificació puntual del PGOU, per a adaptar-se al Pla d’Ordenació del Recursos Naturals de la Serra de Tramontana (PORN), esperam hi hagi ja ben clarament resolta l’efectivitat de la servitud pel que fa a la publificació dels camins com també al trànsit lliure pels mateixos per tal de poder accedir a Cala Castell en la forma prevista per la Llei de Costes i el mateix Porn.


Cal fer ben avinent que els camins públics no formen part de les determinacions mediambientals del Porn per quan són infraestructures amb una finalitat diferent a la resta del territori regulat pel Pla. Des de la Plataforma pro camins públics i oberts sempre hem defensat que la regulació prevista pels camins públics era la regulació més coherent i legal per a la gaubança del patrimoni natural i paisatgístic de la Serra de Tramontana.


Encoratjam a l’Ajuntament de Pollença perquè redacti tots els documents que calguin per a dur a bon port l’Aprovació Inicial i Provisional de la modificació puntual acordada pels tribunals.

PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS

 


 

SOBRE LA INOPERÀNCIA DE L’AJUNTAMENT i EL CAMÍ DE CALA CASTELL

camins | 03 Novembre, 2017 16:40 |

PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS

Comunicat

 

SOBRE LA INOPERÀNCIA DE L’AJUNTAMENT i EL CAMÍ DE CALA CASTELL

 

Davant l’anunci fet per la propietat de les finques de Ternelles consistent que a partir del mes de desembre la “gestió” de les visites guiades a la finca de Ternelles seria a càrrec de la Fundación Vida Sisvestre Mediterránea (FVSM) i que l’Ajuntament de Pollença s’abstingués de la gestió de les reserves per a la visita de la finca, manifestam el següent:

 

1.- La servitud de pas públic fins a Cala Castell que figura al PGOU i a la Llei de Costes, la qual ha quedat  avalada amb les diferents sentències judicials del Tribunal Suprem, res te a veure amb les finques de Ternelles ni en possibles visites guiades, sinó estrictament amb el camí de Cala Castell que figura en els plànols d’ordenació de la xarxa viària del Pla General aprovats el 23 de maig de 1990.

 

 (Segueix)

Comunicat camí del Port de Pollença a Cala Carbó.

camins | 02 Setembre, 2017 18:03 |

 

Dia 21 d’abril de 2006 els pescadors pollencins Ignasi Borràs Llompart, Melcior Bosch Rotger, Melcior Bosch Vicens, Joan Albertí Enseñat, Guillem Payeras Serra i Antoni Bosch Cerdà, fruit del treball de la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts, feien declaració jurada davant notari -que feren arribar a l’Ajuntament- en la qual declaraven recórrer el camí del Port de Pollença a la Cala de Sant Vicenç pel Coll de Síller que, a més, ja recordaven que enllaçava amb el de Can Botana. Actualment hi trobam dos camins marcats al catàleg: el del Port de Pollença a Cala Carbó (82) i el del Camí de Síller al Coll de Síller (135).

 

 

 (Segueix)

Excursió pel camí del coll de Siller a Cala Carbó.

camins | 28 Agost, 2017 18:51 |

Excursió pel camí del coll de Siller a

Cala Carbó.

 

 

Dissabte 2 de setembre a les 18 hores davant els apartaments habitat. (Port de Pollença)


Per defensar el manteniment de les rutes senderistes.


Per una ruta pública i clara,

SOLUCIÓ JA!!


Convoca:

PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS.

De fulletons i rutes senderistes a Pollença.

camins | 25 Agost, 2017 18:56 |

Ateses les mancances que entenien que presentava el fullet informatiu sobre rutes, principalment en camins amb dificultats de pas, mala senyalització i, fins i tot en algun cas, intransitables, vam considerar positiu el compromís de revisar aquests fullets per millorar les rutes i hi vam fer alguns suggeriments i aportacions. Però a dia d'avui veiem que no s'han tingut en comte els nostres suggeriments i al nostre parer se segueixen produint errades prou greus per demanar la retirada d’aquests fullets.

Aquests fullets inclouen onze rutes que aparentment presenten interès per practicar el senderisme en el nostre municipi, en les quals nosaltres volem fer les següents consideracions:

Ruta 1: Fartàritx Gran. En principi ens sembla correcta la seva inclusió i el seu interès pels senderistes, però posar que el grau de dificultat és moderat pot confondre la gent poc acostumada al senderisme.

Ruta 2: Santuïri. No la trobam interessant per al senderisme, la consideram més com una àrea recreativa que pot ser útil per caminar, però no d'un gran interès senderista, tot i això no valoram com a negativa la seva inclusió.

Ruta 3: Coves Blanques. Puig de l'Àguila/la Mola. Ens sembla adequada la seva inclusió.

Ruta 4: Cala Murta. Entenem que per marcar una ruta dins el fullet, aquesta no hauria de presentar tancaments ni cartells que puguin fer pensar que anam a transitar per una zona privada i de limitació de pas.

Ruta 5: na Blanca. Entenem que aquesta ruta, com l'anterior, té interès per a la pràctica del senderisme en el nostre municipi i s'han corregit mancances al plànol, per tant valoram com a positiva la seva inclusió. Ara bé, no ens sembla adequat mostrar dins el mapa grafiat el camí que transcorre pel pla del pujol atès que aquest tram situat dins la finca de Formentor presenta dificultats de pas.

 

 (Segueix)

Convocatòria excursió.

camins | 19 Agost, 2017 09:12 |

 

 Un any més segum esperant una solució a aquesa ruta tan coneguda dins i fora del nostre municipi.

 

 

Excursió pel camí del coll de Siller a

Cala Carbó.

 

Dissabte 2 de setembre a les 18 hores davant els apartaments habitat. (Port de Pollença)


Per defensar el manteniment de les rutes senderistes.


Per una ruta pública i clara,

SOLUCIÓ JA!!
Convoca:

PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS.

 

 

 (Segueix)

Serra de Tramuntana, encara amb entrebancs.

camins | 07 Agost, 2017 13:10 |

 

Desgraciadament vinyeta encara vigent.

 

Ultimátum al exalcalde de Pollença para que reabra la carretera vieja de Lluc.

camins | 21 Juny, 2017 10:37 |

Reproiduïm la notícia del diari "Ultima Hora", esperam que finalment el Consell recuperi integrament la carretera vella de Pollença a Lluc.

 

El Consell de Mallorca ha enviado un requerimiento al exalcalde de Pollença, Bartomeu Cifre Ochogavía (Tots), para que reabra la carretera vieja de Lluc al paso por la finca de Ca na Borrassa, propiedad de su familia. La plataforma Pro Camins Públics i Oberts reivindica desde hace años la recuperación de la vía para el paso de los excursionistas en este y otros puntos conflictivos que permanecen cerrados en el tramo de la Ruta de Pedra en Sec que discurre entre el Pi de Son Grua y el refugio del Pont Romà.

 (Segueix)

Comunicat sobre l’última sentència del TS sobre el Camí de Cala Castell .

camins | 30 Abril, 2017 09:03 |


16 ANYS PERDUTS EN LITIGIS JUDICIALS AFORTUNADAMENT SALVATS

 

 

A) La recent sentència 701/2017 de 24 d’abril de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem referent al Recurs de Cassació presentat per l’Ajuntament de Pollença contra la sentència 514/2015 de 15 de setembre de 2015 del TSJIB per “Excloure de les previsions del PGOU la servitud d’accés a la mar a través del Camí de Ternelles”, HA RESOLT“Que ha lugar al recurso de casación......., que se casa y anula”.

 

  És a dir, que anul·la la sentència del TSJIB de 2015, tornant més o manco a la mateixa situació de quan la STS de 18 d’octubre de 2001, la qual mantenia la servitud de pas establerta per l’Ajuntament Ple el 23 de maig de 1990, en el tràmit d’esmena de deficiències del PGOU. 

 

  Hem de recordar que una servitud de pas o accés públic per accedir a la mar consisteix en l’existència d’un vial de titularitat pública per a poder-hi transitar lliurament amb la finalitat de poder arribar a la mar i la seva ribera, i poder-ne fer els usos comuns que estableixen les lleis. La previsió de servitud de pas o accés a la mar s’ha d’establir primerament al planejament municipal, que en el cas de la servitud sobre el camí de Cala Castell se va preveure en el Ple del 23 de maig de 1990 ja mencionat. 

 (Segueix)

Carta als Reis d'Orient.

camins | 01 Gener, 2017 07:45 |

 Benvolgudes majestats, com ja sabreu, a l’inici d’aquesta legislatura vam fer arribar una carta amb vuit peticions al Consistori pollencí, juntament amb algunes demandes al Consell Insular de Mallorca, havíem canviat de govern i esperàvem que el dret de pas i la recuperació de camins i rutes públiques seria una prioritat. Transcorreguts devuit mesos d’ençà d’aquella carta, encara no s’ha resolt cap de les demandes fetes, per això, a més de demanar-ho a les regidores i regidors de l'Ajuntament de Pollença i a les conselleres i consellers del Consell de Mallorca, us demanam que ens ajudeu a solucionar aquests punts, atès que consideram que amb un poc de bona voluntat i compromís es poden resoldre:


  1. Incloure dins l’inventari de béns tots els camins del catàleg de camins de Pollença que no estan pendents de cap al·legació. (No s'ha fet).

  1. Prioritzar la resolució de diligències prèviament aprovades pel Ple corresponent de 2007 del camí del coll d’en Patró. (Segueix pendent).

  2. Iniciar diligències per resoldre la problemàtica dels camins del coll de Síller i de Bóquer. (Sense resoldre).

  3. Publificar el camí de Cala Castell d'acord amb la darrera sentència del Tribunal Suprem i del PGOU. (No s'ha fet).

  4. Des de l’Ajuntament sol·licitar al Consell que garanteixi el pas per tota la carretera vella de Pollença a Lluc, inclosa en l’inventari de béns del Consell. (El consell encarà no ha respost).

  5. Actualitzar un mapa de camins públics i d’ús públic del municipi amb interès excursionista, per tal de promocionar el senderisme en el nostre municipi. (No ens val el "nyarro" que s'ha fet amb la ruta de la biodiversitat, amb pocs camins i algun d'ells amb dificultats de pas).

 (Segueix)

Bon any nou

camins | 31 Desembre, 2016 08:00 |

Molts anys amb el desig que el 2017 es comencin a recuperar camins públics que es troben tancats i amb el compromís de treballar per aconseguir-ho.

A tots els que participeu d’aquesta tasca de recuperació, només que sigui pel vostre suport moral, la nostra salutació més cordial.

 

 (Segueix)

Recuperació dels camins de Planícia.

camins | 18 Octubre, 2016 08:05 |

Des de l’Associació Cultural Bany-Al-Bahar i després de saludar-vos, volem informar-vos del següent:
Com segurament ja sabeu, després de diversos pronunciaments judicials els camins des Rafal i Planícia tornen a ser públics i ja resten oberts des del passat mes de juny; les quatre barreres que hi posaren l’any 2001 i contra les quals moltes persones i col·lectius hi hem lluitat al llarg d’aquests anys, ja no tenen pany. Sens dubte recordareu la gran manifestació que, sota la pluja, va tenir lloc dia 17 d’octubre de 2010 des de la plaça de la Vila de Banyalbufar fins a Planícia, després de la qual ’Ajuntament de Banyalbufar va interposar el plet civil que fa poc hem guanyat.
Idò bé, per commemorar totes aquelles reivindicacions, donar les gràcies a tothom que hi va participar i celebrar l’èxit obtingut, volem convidar a totes i a tots els excursionistes de Mallorca a fer una caminada i “reobrir” els camins que mai ens havien d’haver tancat.

La data serà el proper diumenge dia 23 d’octubre, ens trobarem a les 11:00 a la plaça de la Vila, pujarem per es Rafal fins a Planícia, redescobrirem el Camí de Ses Collidores (un tram que de moment no figura a cap mapa) i després d’haver dinat i de tornada, gaudirem d’uns bunyols a la plaça de la Vila (esperam que aquesta vegada no sigui un dia de pluja, tot i que molta falta ens fa).
Agrairíem que féssiu difusió d’aquesta “festeta” i us esperam a Banyalbufar.
Moltes gràcies.

 (Segueix)

Camí del Port de Pollença a Cala de Sant Vicenç.

camins | 27 Agost, 2016 18:00 |

Per a enllaçar el Port de Pollença amb Cala de Sant Vicençs el Catàleg de Camins del terme municipal de Pollença elaborat per Fodesma del Consell de Mallorca a l’any 2001 inclou un total de tres camins. Dos de rutes tradicionals i un que està inclòs al PGOU com un passeig per a vianants que enllaci el Port de Pollença amb Cala Carbó pel Coll de Síller. D’aquests tres camins, solament el núm. 82 amb el nom de Camí del Port de Pollença a Cala Carbó -que és el del PGOU- fou incorporat definitivament en el Catàleg per l’Ajuntament de Pollença l’any 2008. Els altres dos camins, el núm. 135 Camí de Síller al Coll de Síller i el núm. 148 Camí a Cala Sant Vicenç són els que no s’incorporaren definitivament al Catàleg i que ja han estat objecte de dos expedients d’investigació sense que a dia d’avui s’hagin conclòs ni pres cap decisió sobre la seva incorporació o no al Catàleg definitiu o possibles alternatives en cas que s’hagin de modificar el seu traçat per a conveniència general i resoldre definitivament aquesta situació de provisionalitat que ja s’està eternitzant. És per aquest motiu que s’ha convocat aquesta excursió reivindicativa.

 

 (Segueix)
1 2 3 ... 18 19 20  Següent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb