Diari interactiu d'EscolaWeb'05

La primera i principal oportunitat Ús l'educaciˇ.

Referents i recursos per al procÚs d'Orientaciˇ

satalaieta | 31 Octubre, 2006 11:53

Cursos de l'Associació Humanista de Comunicació (AHC)
Cursos de l'AOIB

.

Referents i recursos per al procés d'orientació 

.

Curs-seminari a distància. "Referents i recursos per al procés d'orientació educativa al Centre".

.

Coordina: Antoni Ramis.  

.

Objectiu, contingut, metodologia i avaluació

.

Objectiu: Reunir en una única eina el conjunt de referents i recursos que es puguin necessitar per a realitzar la funció i activitat orientadora. 

.

Contingut: 

.

1 Introducció: És necessari orientar? Per què?. Problemes actuals de l'orientació institucional i possibles solucions. Conceptes d'orientació, educació i sistema. Models personal, social, educatiu i orientador pels que ens guiam en la nostra funció orientadora. Quan, on a qui i com orientar (Setmanes 1, 2 i 3) 

.

2 Funcions de l'orientador i dels altres membres del departament d'Orientació. (Setmana 4)

.

3 Pla anual d'activitats del DO. Contingut als àmbits de suport al procés d'ensenyança-aprenentatge, del Pla d'acció Tutorial i del Programa d'Orientació. (setmanes 5, 6 i 7)

.

4 Bases de dades necessàries per al DO: Tutors/es, Alumnes, dades generals. Alumnes, dades específiques segons característiques. (setmanes 8 i 9)

.

5 Distintes fitxes de recollida d'informació. (setmana 10)

.

6 Distints models d'informes i consells orientadors (setmanes 11, 12 i 13)

.

7 Distints recursos d'orientació, tutoria, atenció a la diversitat i assessorament educatiu i psicopedagògic. Altres referents i recursos. Elaboració de l'instrument global (setmanes 15 a 20) 

.

Metodologia: Aquest curs-seminari es farà a distància, utilitzant la plataforma formativa Dokeos (si algú ens fa mal bé la plataforma, com així va ser el curs passat, el fariem per correu electrònic). Calculam 5 hores setmanals (una diària de dilluns a divendres, tot i que l'alumne/a es pot organitzar el temps com millor li sembli), si és possible, utilitzariem el xat privat per a una posta en comú setmanal, un dia i hora fitxos a la setmana. 

.

Avaluació: Tots/es els/les alumnes, que vulguin acreditació del curs-seminari, realitzaran una memòria final (la poden anar redactant al llarg del curs) d'entre cinc i deu pàgines DIN A4, a un espai i mig, lletra Verdana 11, en la que es reflecteixin les activitats realitzades. 

(Aquest curs, que és gratuït per a tots els orientadors i orientadores de l'AOIB, el pots fer sol·licitant-lo, per correu electrònic, a escolaweb10arrovagmail.com , indicant, nom i llinatges i centre on treballes. El curs es farà, a distància, per Internet, entre novembre i abril, ambdós inclosos, amb una carrega lectiva de 100 hores. Aquest curs tindrà un màxim de 20 orientadors/es membres que es seleccionaran per rigorós ordre de sol·licitud, entre el 9 i 31 d'octubre. Els orientadors i orientadores que realitzin aquest curs-seminari rebran el CD eina conjunt global de referents i recursos per a l'orientació) 

.

Palma, 9 d’octubre de 2006  

Antoni Ramis Caldentey
.
__________________________-
.

Referents i recursos per al procés d'Orientació del Centre (tot en un)
Antoni Ramis Caldentey, Orientador
Curs 2006-2007

Referents i recursos per al procés d'orientació  

Objectiu d'aquesta guia: Reunir en una única eina (aquesta) el conjunt de referents i recursos que es puguin necessitar per a realitzar la funció i activitat orientadora.

Mode d'utilització: Aquesta guia està en format html (pàgina web) que enllaça amb altres pàgines web del mateix directori, pàgines que permeten tornar a l'index. Enllaça també a distints documents i recursos en diversos formats (doc, xls, jpg, pdf). Quan enllacis amb un d'aquests documents i, desprès vulguis tornar al lloc anterior, hauràs de polsar sobre "Tornar Enrera" o "Atrás" de la barra d'eines d'Internet. Finalment, enllaça amb adreces web externes. En aquest darrer cas, per a que l'enllaç funcioni hauràs d'estar conectat a Internet.

Contingut: 

1 Introducció: Justificació. És necessari orientar? Per què. Problemes actuals de l'orientació institucional i possibles solucions. Conceptes d'orientació, educació i sistema. Models personal, social, educatiu i orientador pels que ens guiam en la nostra funció orientadora. Quan, on a qui i com orientar.

2 Funcions de l'orientador i dels altres membres del departament d'Orientació. .

3 Pla anual d'activitats del DO. Contingut als àmbits de suport al procés d'ensenyança-aprenentatge, del Pla d'acció Tutorial i del Programa d'Orientació.

4 Bases de dades necessàries per al DO: Tutors/es, Alumnes, dades generals. Alumnes, dades específiques segons característiques.

5 Distintes fitxes de recollida d'informació.

6 Distints models d'informes i consells orientadors.

7 Distints recursos d'orientació, tutoria, atenció a la diversitat i assessorament educatiu i psicopedagògic. Altres referents i recursos. Elaboració de l'instrument global

___________________________

Referents i recursos per al procés d'Orientació del Centre 

1 Introducció

Introducció (EI doc): Justificació. És necessari orientar? Per què. Problemes actuals de l'orientació institucional i possibles solucions. 

Conceptes d'educació (EI doc), orientació (EI html) i sistema (EI html). 

Models personal, social, educatiu i orientador pels que ens guiam en la nostra funció orientadora (EI doc). 

Quan, on a qui i com orientar (EI doc).

Tornar a l'Index

___________________________

Referents i recursos per al procés d'Orientació del Centre 

Orientació. Què és?

L’orientació és un procés, actitud o activitat encaminats a l’assessorament i ajut personals. Ajut que procura informació sobre un/a mateix/a i el seu ambient proper.
Això facilita la pròpia presa de decisions i el canvi en relació a l’estil de vida, manera d’estudiar i tipus d’estudis o professions més interessants per a cada un/a.
Altres persones poden orientar i ajudar, però les decisions sempre són personals.
 
Camps de l’Orientació

En relació als alumnes:
1.- Suport a l’aprenentatge
2.- Orientació acadèmica i professional
En relació a l’organització del Centre:
3.- Suport al sistema educatiu del Centre
 

1.- Suport a l’aprenentatge
Estils d’aprenentatge, hàbits i tècniques d’estudi i organització. Quin és el meu estil d’aprenentatge?. Com estudio i m’organitzo? Com millorar el rendiment i eficàcia en els estudis i aprenentatges?. Atenció a la diversitat de necessitats, interessos i capacitats dels alumnes.

2.- Orientació acadèmica i professional
Quin és el meu itinerari acadèmic i professional passat i previst per al futur? A quins estudis i professions puc accedir de forma immediata i a més llarg termini, des de la meva situació actual?.
Aquesta orientació és interessant per a totes les persones, però molt especialment per a tots/totes els/les alumnes de 4t d'ESO, 2n de Batxillerat i del mòdul 4 d’ESPA (quina és la modalitat acadèmica o professional més convenient per a quan acabi el mòdul?).

3.- Suport al sistema educatiu del centre
Suport al sistema d’organització i d’informació del Centre:
Suport psicopedagògic a la CCP, Direcció pedagògica, Prefectura d’Estudis, Equips docents, Juntes d’avaluació, Departaments didàctics i Tutories.
 

Departament d’Orientació

Tots, alumnes i professors/es, d’una manera o d’altra, igual com és el cas del Departament d’Activitats Extraescolars, formam part i participam del Departament d’Orientació. Tots podem recabar informació, assessorament i orientació de qualsevol professor/a o de qualsevol amic/ga de confiança. En aquest sentit, tots som, o podem ser, orientadors i també orientats. Tots podem col·laborar amb el Departament d’Orientació aportant-li informacions acadèmiques, professionals i laborals.

- Orientació. Definicions, conceptes i implicacions (EI doc)

- Orientación de calidad (castellà) (enllaç extern)

- La orientación en la práctica en Illes Balears (castellà) (enllaç extern)

Tornar a l'Index

______________________________

Referents i recursos per al procés d'Orientació del Centre 

Sistema

"Un sistema és un conjunt de dos o més elements interrelacionats entre sí que s’esforcen per a aconseguir un objectiu comú". Ludwig von Bertalanfy (1901-1972). 

Suposa un concepte d’un tot unitari, com el cos humà o com un organisme social, que s’oposa al concepte d’unitats dividides en parts incomunicades. Una organització departamental deixa de ser un conjunt per a convertir-se en un agrupament de parts. 

Un sistema és un conjunt estructurat, és a dir, en el que existeixen relacions entre els elements del conjunt, així com relacions externes entre aquests i elements d’altres conjunts. 

En les organitzacions educatives i polítiques en particular, i totes les humanes en general, no convé que cada arbre actuï ignorant que no més és, ni més ni menys, que un component integrat i integrant del bosc total. L’educació que educa sense tenir present tots els elements: la persona, la societat, el treball i el medi natural, és un pur desbarat, quan no pura extorsió o repressió. 

Sistemes generals que ens interessen als orientadors/es i educadors/es són: el sistema educatiu, el sistema laboral-professional, el sistema polític; tots tres interrelacionats i tots tres integrats i integrants del sistema social. El sistema polític dirigeix i conforma els altres tres: educatiu, laboral-profesional i social. Igualment vivim directament els sistemes orientador, educatiu i social del Centre Educatiu. 

La Teoria General de Sistemes és una teoria que descriu l’estructura i el comportament dels sistemes. 

Sistemes

El sistema educatiu reprodueix i reconstrueix el sistema social, cívic, polític-administratiu-econòmic.

Si el sistema educatiu fos diví tindria un 100% d'èxit i no hauria restes constitutives dels sistemes d'acció, servei i recuperació socials, policial i de recuperació sanitària. (la qual cosa no interessa, certament, a aquests sistemes. Cap sistema, per dolent que sigui, desitja la seva pròpia desaparició).

No obstant això, aquest sistema és humà i, com a tal, amb errors. No aconsegueix la seva missió en un 20% dels casos aproximadament. La naturalesa humana, producte perfeccionat evolutiu, és tan positiva que un 80% d'aquest 20% fracassat s’autoredimeix del fracàs educatiu i s'integra normalment en el sistema socio-professional. Però el 20% del 20%, el 4% de la població, no ho aconsegueix i queda, inadaptat, constituint els sistemes de pobresa, delinqüència o malalts (mentals i psicosomáticos).

El sistema educatiu, en la majoria de comunitats educatives, és conscient i posa tots els seus recursos (humans, materials i formals) al servei de la missió del centre educatiu i de la funcionalitat educativa (capacitar personal, social i professionalment als alumnes) aconseguint un 100% d'èxit escolar: Cada alumne aconsegueix el seu lloc adequat posterior.

En aquestes comunitats es treballa amb els criteris de qualitat, eficàcia i rendiment total.

Per contra, en altres casos, el sistema de Centre està tan interessat en el conceptualisme (que l'alumne adquireixi tals coneixements teòrics) i formalisme (que compleixi tals normes proposades) i tan poc conscient i interessat en el funcionalisme personal i social de la seva missió (ja s'ha explicat anteriorment com és), veu tants arbres i tan poca perspectiva panoràmica que, conseqüentment, desconeix la seva missió i la seva responsabilitat que incorre per desatenció a les necessitats dels alumnes. Igualment tenen un baix rendiment professional (d'una banda existeixen les necessitats i per una altra els recursos personals especials, però són incapaços de posar aquests al servei d'aquelles) que es traduïx en l'esmentat fracàs, així com en la frustració dels bons professionals que també té aquest sistema (el problema pot ser de coordinació docent).

En definitiva, contribueixen, per ignorància o ineficàcia funcional, fortament, a la formació de les borses socials de pobresa, delinqüència i malaltia, amb el seu fracàs escolar que és innecessari i podria ser prescindible. 

En aquests centres abunda l'absentisme laboral per malaltia real del professional o d'algun familiar (somatització per frustració, estrès o conflicte), la descoordinació, el despotisme "desil·lustrat" com diu una companya meva (tot el poc que fem és per a l'alumne, professor i pare, però procurant la mínima participació de l'alumne, professor i pare), el bullyng (fortament reprimit o exclòs i poques vegades solucionat) i el fracàs (del professor?, de l'alumne?. En qualsevol cas: del sistema).

És conscient d'això el sistema polític, garant del poder democràtic del poble, que és autoritat i responsable del sistema educatiu general i particular? Potencia a les primeres comunitats educatives? Els proporciona la màxima autonomia funcional de la qual, pels seus èxits, és mereixedora? Controla la pràctica i els efectes de les segones? O, per contra, aquestes segones, realitzen també una funció polític-social desitjable? Interessa una educació igualitària i equivalent per a tots o una educació selectiva social, encara amb l'elevat cost de la pobresa, delinqüència i malaltia i conseqüents inseguretat ciutadana i crispació? Són funcionals i útils, socialment, la pobresa, delinqüència, malaltia, inseguretat i crispació? Ho són políticament? 

I és que mentre uns estan creuant el llindar del mil·lenni altres estan ancorats en els finals del segle XIX. 

Tu que ets un espectador neutral, a quin dels dos models educatius votaries? Quin prefereixes?. A alguns no se'ns és donat el poder triar. I, certament, encara que el model predominant configurarà el model social, ambdós influeixen en la realitat ciutadana de cada dia.

Antoni Ramis Caldentey, 1999
Tornar a l'Index

Referents i recursos per al procés d'Orientació del Centre 

2 Funcions de l'orientador i dels altres membres del departament d'Orientació.

Tornar a l'Index

.

El trilingŘisme

escolaweb05 | 17 Juliol, 2006 15:49

Ja s'ha posat fil a l'agulla i ja sabem quin tipus de centres han solĚlicitat el trilingŘisme.

Amb el seu pa faran sopes.

No l'han feta que no la pensÓs.

Exercicis d'Economia i Organitzaciˇ d'Empreses

satalaieta | 09 Desembre, 2005 00:10

 

Cursos de l'Associació Humanista de Comunicació (AHC)
Cursos del CEPA Son Canals

Exercicis d'Economia i Organització d'Empreses (EOE)
(Departaments: Orientació i Camp de la Societat)

Professor: Antoni Ramis Caldentey

 

0 Programes de la DGFP de la CAIB

 

Tots els temaris
Programa d'Economia i Organització d'Empreses 

 

1 Alguns enllaços en castellà a la teoria (ecomur):

Aquest apartat ampliat en format doc
http://bloc.balearweb.net/get/193/apuntsexternsdeoe.doc 

 

ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS.
http://www.ecomur.com/orgempresas.htm
 . Ecomur
 

Programa
http://dgfpie.caib.es/sac/guia_proves_fp/Economia.PDF. DGFP CAIB
http://www.ecomur.com/progorgemp.htm. Ecomur 
http://personal.telefonica.terra.es/web/felipefoj/PROGRAM%20EOE.htm 
Econoaula
http://www3.usal.es/~gesacad/web-acceso/programa03/AMEOE.html.
Universitat de Salamanca

Clases de sociedades mercantiles
http://www.5campus.com/leccion/der001/INICIO.HTML

Lliçó sobre marqueting (marketing):
http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/marketing/100.HTM

 

Exercicis:  

- Proporcions, percentatges, tants per mil, relacions

- Exercicis sobre localització de les empreses 

- Exercicis d'impostos IS (societats) i IVA

- Valors de les accions. Ampliació de capital

- Presa de decisions

- Umbral de rendibilitat o punt mort de l'empresa
          -
Un altre exemple en format doc 

- Patrimoni, balanç, compte de resultats (pèrdues i guanys)

3 Propostes de prova resolts:

.

http://html.rincondelvago.com/economia-y-organizacion-de-empresas_2.html
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/GA/SEL/LOGSE/LOGSE00/economiaLOGSE.html 

.

.

 

4 Tests:

.

- Tests d'EOE a Ecomur

 

Prevenciˇ i evitaciˇ de conflictes

satalaieta | 22 Novembre, 2005 00:55

Cursos de l'Associació Humanista de Comunicació (AHC)
Prevenció i evitació de conflictes
(Departament: Psicologia social i Humanista)
Professor: Antoni Ramis Caldentey  

 

.

 

Prevenció i evitació de conflictes. 

 

Aportació d’Antoni Ramis Caldentey (Psicòleg Social i Orientador Educatiu) al Curs del CPR de Manacor sobre “Resolució i mediació en conflictes”.

 

Dia 22 de novembre de 2005.

 

(Enfocament basat en la psicologia humanista (posició vital i anàlisi transaccional) i social (el poder de les situacions socials), criteris educatius i experiència personal que, tristament, ja és massa extensa. 

 

Contingut previst: 

 

1 Criteris conceptuals propis sobre els conflictes, classes de conflictes i efectes dels conflictes.

 

2 Components animals i culturals de l’agressivitat. Maduresa personal i evitació de l’agressió.

 

3 Visió i anàlisi del documental de Philip Zimabardo “El poder de las situaciones” (psicologia social)

 

4 Les necessitats humanes de Maslow i evitació de conflictes. 

 

5 Estress, frustració i conflicte

 

6 Anàlisi de les posicions vitals o bàsiques i evitació de conflictes.

 

7 Anàlisi de les transaccions (PAN) i evitació de conflictes.

 

8 Rendiment de les estratègies reflexiva i recíproca. Joc

 

9 Mobbing. Situacions provocadores i evitadores.

 

10 Bullying. Situacions provocadores i evitadores.

 

11 El conflicte polític. Situacions provocadores i evitadores.

 

12 El conflicte social. Situacions provocadores i evitadores

 

13 L’educació escolar. Informe PISA. L’educació a Escandinavia i el model popular.

 

(evidentment, excepte els punts 3, 6, 7 i 8, un poc més treballats, la resta de punts es veuran a vol d’ocell). 

 

Material necessari:

 

- Ordinador amb Office (Power Point) instal·lat, millor si està connectat a Internet i amb sortida audio i video per a canó o televisió.

 

- Reproductor de DVD amb sortida àudio i vídeo per a canó o televisió, a no ser que el DVD es pugui visionar i sentir també a través de l’ordinador. 

 

Prevenció i evitació de conflictes

 

Web bàsic i tots els seus apartats:

 

http://www.inter-mediacion.com/martinezguzman.htm  

 

1 Criteris conceptuals propis sobre els conflictes, classes de conflictes i efectes dels conflictes. (hi ha un full específic)

 

2 Components animals i culturals de l’agressivitat. Maduresa personal i evitació de l’agressió. (hi ha un full específic)

 

3 Visió i anàlisi del documental de Philip Zimabardo “El poder de las situaciones” (psicologia social) (hi ha un full específic)

 

Altres referents:

 

http://www.mallorcaweb.net/arc46/psicologia/psicosocial.html

 

4 Les necessitats humanes de Maslow i evitació de conflictes. (hi ha un full específic)

 

5 Estress, frustració i conflicte

 

6 Anàlisi de les posicions vitals o bàsiques i evitació de conflictes.

 

(hi ha dos fulls específics)

 

Altres referents:

 

http://www.mallorcaweb.net/arc46/eines/
14aExplicaciodelesPosicionsvitalsobasiques.doc

 

http://www.mallorcaweb.net/arc46/eines/
14bPosicionsvitalsobasiques.doc

 

(Eines i recursos: http://www.mallorcaweb.net/arc46/eines/index.html )

 

7 Anàlisi de les transaccions (PAN) i evitació de conflictes. (hi ha un full específic)

 

8 Rendiment de les estratègies reflexiva i recíproca. Joc

 

Guanyi el màxim possible (joc. Imprès corresponent)

 

Altres referents:

 

Las dos caras de Adam Smith

 

http://www.geocities.com/WallStreet/Floor/9680/smithfischer.htm?200516 

 

http://www.iing.cl/docs/Smith.doc 

 

El dilema del pres:

 

http://www.insflug.org/COMOs/La_empresa_ante_el_software_
libre/La_empresa_ante_el_software_libre-8.html
 

 

9 Mobbing. Situacions provocadores i evitadores.

 

Conceptes (iñaki Piñuel): (hi ha un full específic)

 

Altres referents:

 

http://www.mobbing.nu

 

http://www.lamevaweb.info/category/241/2163

 

http://bloc.balearweb.net/category/387/1040

 

http://bloc.balearweb.net/post/387/7083

 

10 Bullying. Situacions provocadores i evitadores.

 

http://arc46.lamevaweb.info/post/241/37476

 

http://bloc.balearweb.net/category/387/1040

 

11 El conflicte polític. Situacions provocadores i evitadores.

 

12 El conflicte social. Situacions provocadores i evitadores

 

13 L’educació escolar. Informe PISA. L’educació a Escandinavia i el model popular.

 

(Presentació “Reducció agressivitat i violència a l’escola”)

 

Altres referents: “L’Educació escandinava”:

 

http://www.eleducador.com/servlet/co.com.pragma.eleducador.
servlet.documenta.MostrarDocumento?idDocumento=
83164&seccion=/HOME/ECUADOR/NOTICIAS/

 

http://bloc.balearweb.net/post/387/6850

 

http://virtual.finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID
=25819&intSubArtID=16214

 

.

Lengua Castellana

satalaieta | 21 Novembre, 2005 15:39

Cursos de l'Associació Humanista de Comunicació (AHC)
Cursos del CEPA Son Canals

Lengua Castellana
(Departaments: Orientació i Comunicació)

Professor: Antoni Ramis Caldentey

.

Guia d'accés a la UIB per a majors de 25 anys. Definitiva.

.

Guia y Calendario definitivos UIB

.

Lengua Castellana

(accés a la UIB per a majors de 25 anys)

.

Temario Definitivo:

. 

http://www.uib.es/estudis/acces/majors25/temaris/pdf/lleng_cast.pdf 

.

Lengua Castellana 

. 

1. Temario 

.

1. El lenguaje y las lenguas

La comunicación. El signo lingüístico: plano del significante y plano del significado 

        Otros referentes:

        La comunicación y las funciones del lenguaje 
        Funciones del lenguaje

        Elementos del proceso y funciones del lenguaje con ejercicios autoevaluables

        Clases de signos. Sólo las tres primeras páginas de Fotonostra.

        El signo lingüístico: Significante y significado

        Niveles del lenguaje natural
        Materiales para el aula de lengua  

2. El sistema fonológico y su representación gráfica

El sistema fonológico y su representación gráfica:  El estudio de las lenguas: nivel fónico, nivel morfosintáctico, nivel léxico-semántico. El sistema fonológico. Clasificación de las vocales. Clasificación de las consonantes. El sistema fonológico del español. La sílaba. Tipos de sílabas. Hiatos, diptongos y triptongos. Pronunciación y escritura. Divergencias entre la representación gráfica y la pronunciación. El acento, la entonación. La representación gráfica del acento.

.

El sistema fonológico y su representación gráfica

        Otros Referentes:

        El estudio de las lenguas: nivel fónico, nivel morfosintáctico, nivel léxico-semántico

        http://www.lycee-francais-madrid.net/article.php3?id_article=71&artsuite=4

        Fonética y fonología
        http://www.lablaa.org/ayudadetareas/espanol/espa16.htm
        http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica

        El sistema fonológico del español
http://lenguayliteratura.org/mb/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=149
        Clasificación de las vocales
        http://www.unibuc.ro/eBooks/filologie/spaniola/2.htm#23 
        Clasificación de las consonantes

        http://bloc.balearweb.net/get/193/cuadrodeconsonantescastellanas.xls 

        Análisis morfológico

.

3. Palabra, morfema, sintagma

Palabra, morfema, sintagma. La palabra. Clases de palabras o categorías gramaticales. Concepto de morfema. Morfemas libres y morfemas ligados. El sintagma. Tipos de sintagmas. Estructura básica de los distintos sintagmas.

        Otros referentes:

        Clases de palabras (en materiales)
        Clases de palabras (MEC) 
        Lenguaje y comunicación: Lingüística
        Curso de Gramática       
        Lenguaje y comunicación. Prefijos, sufijos,...
        Lenguaje y comunicación. Sintaxis, semántica,...

        Análisis sintáctico (1)

        Análisis sintáctico (2)

        Análisis sintáctico (3)

        Estructura de los sintagmas

.

4. El sintagma nominal y el sintagma adjetival

El sintagma nominal. El nombre o sustantivo. La sustantivación. Los pronombres. Tipos de determinantes. El artículo. Los adyacentes. El adjetivo. El sintagma adjetival.

        El sintagma nominal y el sintagma adjetival

        Referents:

        Sintagma nominal

        El nombre. Concepto, clases y actividades

        El nombre. Clases. Género y número

        Los pronombres

        Los determinantes Toría y ejercicios (El artículo)

        Los adyacentes

        El adjetivo 

        El sintagma adjetival. Estructura

       

.

5. El sintagma verbal

El sintagma verbal. El sistema del verbo español. Paradigmas. Irregularidades. Valores de los tiempos verbales. Perífrasis verbales.

        Referentes:

        Sintagma verbal 

6. El sintagma adverbial y las unidades de relación

El sintagma adverbial. Morfología de los adverbios. Tipos de adverbios. Unidades de relación: preposiciones y locuciones prepositivas, conjunciones y locuciones conjuntivas.

7. La oración (I)

Sujeto y predicado. Atribución y predicación. Oración simple, oración compleja y oración compuesta. La oración simple. Oraciones impersonales. Modalidades de la oración.

8. La oración (II)

Transitividad e intransitividad. Complemento directo, complemento indirecto, complemento de régimen y complemento circunstancial. Atributo y complemento predicativo. Construcciones pronominales.

9. La oración (III)

Yuxtaposición, coordinación y subordinación. Tipos de coordinadas. Subordinadas sustantivas. Subordinadas de relativo. Subordinadas adverbiales: de lugar, temporales y modales; causales, finales y concesivas; condicionales, consecutivas y comparativas.

10. El significado

Relaciones entre significante y significado. Sinonimia y antonimia. Polisemia. La metáfora. Los campos léxico-semánticos.

11. El léxico

El español como lengua neolatina. Préstamos. Anglicismos en el español actual. Neologismos, Cambios de significado.

12. Variación lingüística

El cambio lingüístico en el tiempo: etapas históricas. Variación espacial: dialectos. Variación sociolingüística. Bilingüismo y diglosia. Registros y estilo.

2. Bibliografía

I..

García Madrazo, P. (et al.). Lengua castellana y literatura (Primer Curso de Bachillerato),

Zaragoza: Edelvives, 1997.

Hernández García, G. (et al.): Lengua castellana y literatura (Segundo Curso de Bachillerato),

Madrid: SGEL, 1997.

(Pueden consultarse otros manuales de Bachillerato)

II.

Alarcos Llorach, E. Gramática de la Lengua Española, Madrid: Espasa-Calpe, 1994.

Gómez Torrego, L. Gramática didáctica del español, Madrid: SM, 1997.

Seco, M. Gramática esencial del español, Madrid: Espasa-Calpe, 1989.

III.

Gómez Manzano, P. (et al.). Ejercicios de gramática y de expresión. Madrid: Centro de Estudios

Ramón Areces, 2001.

3. Criterios de evaluación

El objetivo es que el alumno conozca los conceptos básicos de los enunciados expuestos en el programa y sea capaz de manejar las nociones lingüísticas fundamentales aplicadas en la práctica a la lengua castellana.

4. Coordinación

Prof. Patricia Trapero

Los exámenes de la UIB de los tres ultimos años:

·  Examen UIB año 2005  

·  Examen UIB año 2004  

·  Examen UIB año 2003 

Provas d'accÚs a CFGS: Psicologia

satalaieta | 01 Novembre, 2005 15:11

PROVES D’ACCÉS A CFGS

PSICOLOGIA 

NOU TEMARI 

BLOC 1. INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA

1.1.- Definició de psicologia. 1.2.- Evolució històrica de la psicologia.- Fonts de la psicologia: el pensament filosòfic clàssic, la filosofia moderna,la fisiologia del segles XVIII i XIX, la medicina.- Importància de la teoria de l’evolució.- Primeres teories científiques: l’estructuralisme de W. Wundt, elfuncionalisme de W. James, la psicologia de la Gestalt. 1.3.- Escoles de psicologia.- La Psicoanàlisi.- El Conductisme.- La Gestalt.- La Psicologia humanística.- La Psicologia cognitiva. 1.4.- Objecte d’estudi de la psicologia.- Característiques: ciència experimental, sistemàtica, eclèctica, caràcterinterdisciplinari, amb diferents nivells d’anàlisi i complexitat.- Objectius de la psicologia: descriure, explicar, prediure, controlar, etc. 1.5.- Branques de la psicologia.- Branques de la psicologia bàsica: psicologia general, psicologiaexperimental, psicobiologia, psicologia evolutiva, psicologia social,psicologia de la personalitat, psicologia de l’aprenentatge, psicologiadiferencial, psicologia del gènere.- Branques de la psicologia aplicada: psicologia educativa, psicologiaclínica, psicologia industrial i de les organitzacions. 1.6.- El mètode de la psicologia. - El mètode científic (hipotètic-deductiu). - Diverses tècniques metodològiques: experimental, correlacional, observacional. 

BLOC 2. L’ÉSSER HUMÀ COM A PRODUCTE DE L’EVOLUCIÓ

2.1.- Filogènesi: el procés d’hominització.- L’evolució dels organismes.- Teories de l’evolució: Lamarckisme, Darwinisme, teoria sintètica oneodarwinisme.- El procés d’hominització. Què és? Característiques generals. 2.2.- La conducta dels animals.- Etologia i psicologia animal: Què és l’etologia? Psicologia animal,experiments de laboratori.- Pautes fixes d’acció i aprenentatge: pautes fixes d’acció en elcomportament animal. Comportaments innats en l’ésser humà.

BLOC 3.- BASES FISIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA HUMANA

3.1.- Genètica i conducta.- Breu introducció a la genètica: què estudia la genètica. ADN, ARN.- Interacció herència i ambient. 3.2.- Les neurones.- Què són?- Morfologia de les neurones.- La sinapsi neuronal. Els neurotransmisors.- Classificació de les neurones segons les seves funcions. Neuronesmotores, neurones sensitives i interneurones. 3.3.- El sistema nerviós: descripció general.- El sistema nerviós central y el sistema nerviós perifèric.- Breu descripció de les funcions generals de cadascun dels dos sistemes. 3.4.- Estructura i funcions del cervell. 3.5. - Cervell de l’home i cervell de la dona. Diferències cerebrals entre sexes. 

BLOC 4. SENSACIÓ, PERCEPCIÓ I ATENCIÓ.

4.1.- Estímuls i sensacions. 4.2. - Què és la percepció?- Fases del procés perceptiu.- Classificació dels òrgans sensorials. 4.3.- Diferents teories sobre els mecanismes de la percepció: la teoriaassociacionista, teoria de la Gestalt, la teoria cognitiva. 4.4.- Factors que influeixen en la percepció.- Factors externs: intensitat, repetició, novetat i tamany.- Factors interns: atenció, motivació, interessos i valors.- Influència de la cultura i de l’entorn en la percepció. 

BLOC 5. LA MEMÒRIA

5.1.- Definició de la memòria. 5.2.- Processos bàsics de la memòria: codificació, registre i recuperació. 5.3.- Model estructural de la memòria segons R. Atkinson i R. Shiffrin: memòriasensorial, memòria a curt termini i memòria a llarg termini. 

BLOC 6. L’APRENENTATGE

1.- Aprendre transforma. Què vol dir aprendre? 6.2.- Aprenentatge per condicionament.- Conducta, estímul, resposta.- El condicionament clàssic. Ivan Pavlov. 6.3.- Aprenentatge per condicionament. El condicionament instrumental.- Primeres investigacions: Watson, Thorndike, Skinner.- Elements del condicionament operant o instrumental: el reforç. Reforçosprimaris i reforços secundaris.- Procediment de condicionament: reforç positiu, reforç negatiu,entrenament per omissió, càstig. 6.4.- L’aprenentatge per observació. 6.5.- Aprenentatge cognitiu.6.6.- Estratègies d’aprenentatge. 

BLOC 7. LA INTEL.LIGÈNCIA

7.1.- Què és la intel·ligència? 7.2.- Teories clàssiques de la intel·ligència.- Primeres teories.- Teories de l’anàlisi factorial. 7.3.- Teories actuals.- Teoria del processament de la informació.- La intel·ligència emocional.- Teoria de les intel·ligències múltiples. 7.4.- Avaluació de la intel·ligència.- El quocient intel·lectual.- Els tests d’intel·ligència: què són?, característiques i limitacions. 7.5.- El desenvolupament de la intel·ligència.- Teoria de Jean Piaget.- Etapes del desenvolupament cognitiu. 

BLOC 8. LLENGUATGE, PENSAMENT I CREATIVITAT

8.1.- Què és el llenguatge? Etapes en l’adquisició del llenguatge. 8.2.- Teories sobre l’adquisició del llenguatge: teoria de l’aprenentatge.(B.F.Skinner), teoria de l’aprenentatge social ( A.Bandura),teoria nativista (N.Chomsky). 8.3.- Relació entre llenguatge i pensament. 8.4.- Què és el pensament? Elements del pensament, símbols: imatges, paraules,conceptes. 8.5.- El raonament. Què és? Tipus de raonament.- Pensament racional: raonament inductiu, raonament deductiu.- Pensament creador.- Pensament abstracte. 8.6.- Resolució de problemes.- Etapes en la resolució de problemes.- Estratègies de solució de problemes. 8.7.- Els estats de consciència.- La consciència.- Els somnis.- La hipnosi.- Les drogues que alteren la consciència. 8.8.- El pensament creatiu.- Què és la creativitat?- Característiques del pensament creatiu.- Etapes del procés creatiu. 

BLOC 9. LA PERSONALITAT I VIDA AFECTIVA

9.1.- La personalitat. Què és ? Diferències individuals. 9.2.- Les teories de la personalitat. Diversitat d’enfocaments de la personalitat. 9.3.- La psicoanàlisi de S. Freud.- Estructura de la personalitat segons la teoria psicoanalítica.- Desenvolupament psicosexual segons la teoria psicoanalítica. 9.4.- Teories de trets i tipus. 9.5.- La teoria humanista de C. Rogers. 9.6.- La teoria de l’aprenentatge social. 9.7.- Motivació. Què és la motivació?- Característiques i tipus de motivació. 9.8.- Les emocions. Determinants biològics i apresos. 9.9.- Els trastorns psicològics i el seu tractament.- La depressió, l’ansietat: fòbies i el trastorn obsessiu-compulsiu, elstrastorns de l’alimentació, els trastorns esquizofrènics i l’estrès. 

BLOC 10. LA INFLUÈNCIA DE LA SOCIETAT I DE LA CULTURA

10.1.- El procés de socialització i l’aprenentatge social. La identitat personal. 10.2.- Les relacions interpersonals: estimació, amistat i atracció interpersonal. 10.3.- Les relacions socials: grup, influència social i autoritat. El lideratge, rol iestatus social. La diversitat social. 10.4.- Les actituds, valors i normes en la vida social. 10.5.- Sentiment d’identitat i pertinença a un grup. 10.6.- La influència de la cultura: diferències culturals en el comportament social.  

_________________________________________

Enllaços castellans que contesten les qüestions del programa:

__________________________________

4.1.- Estímuls i sensacions. 4.2. - Què és la percepció?- Fases del procés perceptiu.- Classificació dels òrgans sensorials. 4.3.- Diferents teories sobre els mecanismes de la percepció: la teoria associacionista, teoria de la Gestalt, la teoria cognitiva. 4.4.- Factors que influeixen en la percepció.- Factors externs: intensitat, repetició, novetat i tamany.- Factors interns: atenció, motivació, interessos i valors.- Influència de la cultura i de l’entorn en la percepció. 

Percepció (també Òrgans dels sensorials): 
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n  (Percepció)

Percepció. Clasificació Organs sensorials. Teories de la percepció. Factors que influeixen en la percepció: interns, externs, culturals,...  (fins i tot "memòria" d'un altre tema):
http://www.educajob.com/xmoned/temarios_elaborados/filosofia/tema27.htm 

Fases del proceso perceptivo:
En relación con las fases del proceso perceptivo, podemos afirmar que:
- El primer paso del proceso perceptivo es la generación de señales eléctricas en los receptores sensoriales.
- Entre la transmisión de las señales eléctricas y la experiencia consciente del estimulo se produce en el cerebro el procesamiento de la información.
- La experiencia consciente del estimulo es la fase anterior a la percepción propiamente dicha.
- Percepción propiamente dicha.  
La transmisión de los impulsos eléctricos recibe el nombre de transducción.

Atenció: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n

Motivació:
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos
/fulldocs/rrhh/lamotivacion.htm
 

http://www.escolar.com/article-php-sid=80.html

Interessos:
http://www.cult.gva.es/dge/AREA_EDUCACION/LIBROS/librocastellano/tec_
evaluacion/intereses.pdf

Valores:
http://www.monografias.com/trabajos14/los-valores/los-valores.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml

___________________________

5.1.- Definició de la memòria. 5.2.- Processos bàsics de la memòria: codificació, registre i recuperació. 5.3.- Model estructural de la memòria segons R. Atkinson i R. Shiffrin: memòria sensorial, memòria a curt termini i memòria a llarg termini. 

Definició de la memòria
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana 

Model estructural de la memòria segons R. Atkinson i R. Shiffrin
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml

_______________________________

6.1.- Aprendre transforma. Què vol dir aprendre? 6.2.- Aprenentatge per condicionament.- Conducta, estímul, resposta.- El condicionament clàssic. Ivan Pavlov. 6.3.- Aprenentatge per condicionament. El condicionament instrumental.- Primeres investigacions: Watson, Thorndike, Skinner.- Elements del condicionament operant o instrumental: el reforç. Reforçosprimaris i reforços secundaris.- Procediment de condicionament: reforç positiu, reforç negatiu,entrenament per omissió, càstig. 6.4.- L’aprenentatge per observació. 6.5.- Aprenentatge cognitiu.6.6.- Estratègies d’aprenentatge. 

Enllaços en castellà:

Concepte d'aprenetatge
http://www.aulafacil.com/Ense%F1anza/Lecc-4.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
Condicionament clàssic
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico 
Condicionament operant o instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
Teories de l'aprenentatge (Watson, Thorndike, Skinner)
http://www.monografias.com/trabajos13/teapre/teapre.shtml 
Reforssos primaris i secundaris
http://www.ctascon.com/Aportaciones%20de%20Skinner.pdf 
http://html.rincondelvago.com/percepcion-condicionamiento-y-teorias.html 
http://html.rincondelvago.com/aprendizaje-por-observacion.html 
http://www.ship.edu/~cgboeree/banduraesp.html 
http://html.rincondelvago.com/aprendizaje-y-memoria_3.html 
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Aprendizaje-Cognitivo-Social.htm 
http://www.monografias.com/trabajos14/decisiones-aprendizaje/decisiones-aprendizaje.shtml
Estratègies d'aprenentatge
http://www.xtec.es/~cdorado/cdora1/esp/estrat.htm 
Estils d'aprenentatge
http://www.monografias.com/trabajos12/losestils/losestils.shtml 
http://cuhwww.upr.clu.edu/~ideas/Paginas_htm_espanol/marrero.pdf 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero27/estilosa.html
http://www.wikilearning.com/clasificacion_de_los_estilos_de_aprendizaje-wkccp-18384-4.htm

.

Apunts de psicologia. Antoni Ramis Caldentey

satalaieta | 01 Novembre, 2005 11:49

Arc46, grup de comunicació

Palma de Mallorca

Per als DEPARTAMENTS D'ORIENTACIÓ

Professor: Antoni Ramis Caldentey

Psicologia, ciència de l'Home i de la Dona

Assignatura: PSICOLOGIA

(Optativa de Batxillerat)

Any acadèmic: 1998-99

Setembre de 1998

Dibuixos de les portades dels temes realitzats per l’alumne:

Alvaro Sabater Garriz, alumne de Batxillerat de l’Institut I.E.S. Ses Estacions i de l’assignatura de Psicologia

.

Unitats:

Unitat 0:        Introducció, Programa i Referents

Tema 1:         Psicologia: Conceptes, Història, Corrents o Escoles

Tema 2:         Des del Big-Bang fins avui 

Tema 3:         La Personalitat

Tema 4:         Motivació i conductes sexuals

Tema 5:         Bases biològiques de la personalitat

Tema 6:         Bases socials de la personalitat

Tema 7:         La Intel·ligència

Tema 8:         Patologia de la Personalitat

.

Unitat 0:

Psicologia: Introducció, programa i referents

- Per què Psicologia?  

- Humanitats   

- Objectius de l’assignatura   

- Programa de l’assignatura   

- Referents:

- La Psicologia, ciència   

- Tipus de sabers   

- El mètode científic   

- Estadístics   

- La Pedagogia. L’Educació   

 

La Revoluciˇ Escolar del segle XXI

escolaweb05 | 22 Maig, 2005 18:14

.

Ahir vàrem presentar el taller "La revolució escolar del segle XXI" en el Forum Sosicla de Mallorca.
Visitau:
www.arc46.com

Concurs d'idees

escolaweb05 | 14 Abril, 2005 13:00

Concurs d'idees 

Te proposam que participis en el següent "concurs d'idees" promogut per l'EscolaWeb'05

.

Tema del concurs d'idees :"L'illa que voldria" .

.

 

Les bases del concurs se troben a la Web que s'indica més avall.

.

Envia les "idees" que vulguis per a explicar com voldries la teva illa, com la milloraries, etc.

.

Les idees també poden ser referents al teu poble o ciutat.

.

Si vols participar basta que escriguis el teu comentari en aquest "diari interactiu" i ja està...

.

No oblidis posar el teu nom (o pseudònim) a cada comentari que enviïs.

Després hauràs d'enviar les teves dades, mitjançant un Email a l'adreça de correu següent:

escolaweb05@balearweb.net

.

 

Dades que has d’escriure a l'assumpte: "Concurs d'idees i el nom que has posat en el comentari"

.

 

Dades que has d’escriure en el text de l’e-mail: .

 

"Nom i llinatges, edat, centre escolar, curs i grup"

.

 

Agraim moltíssim la teva participació.

.

 

web:  www.balearweb.net/escolaweb05

.

 

e-mail:  escolaweb05@balearweb.net

Concurs de dibuix

escolaweb05 | 14 Abril, 2005 13:00

Concurs de dibuix

Te proposam que participis en el següent "concurs de dibuix" promogut per l'EscolaWeb'05.

Tema del concurs :"L'illa que voldria".

Les bases del concurs se troben a la Web que s'indica més avall.

Realitza un o varis dibuixos sobre com t'agradaria que fos  la teva illa, com la milloraries, etc.

Els dibuixos també poden ser referents al teu poble o ciutat.

Si vols participar basta que envïis el teus treballs a:

escolaweb05@balearweb.net

Te suggerim que remetis el fitxer del dibuix adjunt a un correu electrònic on escriuràs les teves dades personals:Dades que has d’escriure a l'assumpte: "Concurs de dibuix"

"Nom i llinatges, edat, centre escolar, curs i grup"

Agraim moltíssim la teva participació.

web:  www.balearweb.net/escolaweb05

e-mail:  escolaweb05@balearweb.net

L'Educaciˇ Ús la clau

escolaweb05 | 14 Abril, 2005 12:50

L'Educació és la clau

L'Educació és la clau per a la millora de la societat.

Això no és cap exageració ni cap utopia.

Participa a l'any de l'Educació:

http://www.geocities.com/escolaweb05

http://es.groups.yahoo.com/group/escolaweb05

 

 

L'escola que voldrÝem

escolaweb05 | 13 Abril, 2005 16:18

L'Escola que voldriem

L'Escola que voldriem:
Explica tu, professional de l'educació, com hauria de ser l'Escola que voldriem.

Referents CEPPAs

satalaieta | 30 Marš, 2005 12:25

Alguns referents CEPPAs

Referents Centres d'Educació Permanent de Persones Adultes (CEPPAs) 
Per: Antoni Ramis Caldentey

Contingut i resum llibre "Formación de Adultos"
http://bloc.balearweb.net/get/193/ResumicomentarillibreAdults.doc

El Departament d'Orientació a un Centre de Persones adultes
http://bloc.balearweb.net/get/193/eldoauncepa.doc

Presentació "Adults" 
http://bloc.balearweb.net/get/193/Adults.ppt

Legislació referent als ensenyaments de persones adultes
http://bloc.balearweb.net/get/193/legislacioepa.doc 

Pla DO CEPA Son Canals 04-05. Comprimit ZIP 
http://bloc.balearweb.net/resource/193/3197 

Guia alumnes CEPA Son Canals 04-05 
http://bloc.balearweb.net/get/193/guiaalumnes0405apaisat.doc

Educació de Persones Adultes i Orientació a la LOGSE 
http://bloc.balearweb.net/get/193/logseepaiorientacio.doc 

La LOCE pel que fa referència a l'Orientació i Persones Adultes. Comprimit ZIP
Francisca Lozano
http://bloc.balearweb.net/resource/193/3182 

Alguns referents legislatius

satalaieta | 29 Marš, 2005 22:27

Alguns referents legislatius

Declaración Universal de los Derechos humanos
http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm

Convención sobre los derechos del Niño 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/k2crc_sp.htm

Constitució Espanyola:
http://www.congreso.es/funciones/constitucion/indice.htm

LOGSE en Castellà:
http://members.tripod.com/educac/legislac/logse.htm

LOGSE completa en castellà en format DOC. Comprimida ZIP 
http://bloc.balearweb.net/resource/193/3188

LOCE en castellà:
http://www.boe.es/boe/dias/2002-12-24/pdfs/A45188-45220.pdf
  

LOCE completa en format DOC. Comprimida ZIP
http://bloc.balearweb.net/resource/193/3183

Part de la LOGSE derrogada per la LOCE. Comprimit en zip 
http://bloc.balearweb.net/resource/193/3187

Part de la LOGSE supervivent a les derrogacions de la LOCE
http://bloc.balearweb.net/resource/193/3189

L'Orientació a la LOGSE 
http://bloc.balearweb.net/resource/193/3190   

La LOCE pel que fa referència a l'Orientació i Persones Adultes. Francisca Lozano. Comprimit ZIP


http://bloc.balearweb.net/resource/193/3182

Legislació des de la LGE fins a la LOGSE
http://bloc.balearweb.net/resource/193/3184

Legislació des de la llei Moyano fins a la LOGSE. Més explicada
http://bloc.balearweb.net/resource/193/3185

Legislació referent a atenció a la diversitat des de la llei Moyano a la LOGSE
http://bloc.balearweb.net/resource/193/3186

Introducciˇ al mˇn de l'Economia i Treball (OVA)

satalaieta | 14 Febrer, 2005 11:05

Cursos de l'Associació Humanista de Comunicació (AHC)
Cursos del CEPA Son Canals

Programació del curs d'Educació Secundària per a Persones Adultes
(Departaments: Orientació i Camp de la Societat)
Mòdul 4: Introducció al món de l'Economia i el Treball

OVA: Orientacions per a la Vida Adulta.
Professor: Antoni Ramis Caldentey

Programació 

         Programació modalitat semipresencial 

.

1. Població i Població activa 
       
Dades de població 
       
Evolució població mundial 

2. El món econòmic. Sectors de Producció

        Control tema 2

3. Orientació a la vida activa. Itinerari formatiu

4. L'Empresa. Estructura. Tipus. Creació  
        Com crear una empresa?
       
En Castellà:
       
Crear una empresa. Guia de tramits: http://www.iaf.es/tramites/index2.htm   
        
Emprendedores: http://www-derecho.unex.es/biblioteca/empresario.htm  
       
En català: http://www.autoocupacio.com/ 

5. El treball. Contractes de treball. La seguretat en el treball

6. Legislació laboral i Seguretat Social

7. El mercat de treball. Com cercar feina?

Avaluació final  

Desenvolupament del programa

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb